Ilda Alibegović podnijela Inicijativu za izradu analize mogućnosti isplaćivanja dodatka za djecu – POMAK

Ilda Alibegović podnijela Inicijativu za izradu analize mogućnosti isplaćivanja dodatka za djecu

Zastupnica PoMAK-a u Skupštini USK Ilda Alibegović podnijela Inicijativu za izradu analize mogućnosti isplaćivanja dodatka za djecu.

Naime, Zakonom o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom Unsko-sanskog kantona propisana je isplata mjesečnog dodatka za djecu porodicama čija mjesečna primanja po članu domaćinstva ne prelaze 20% prosječne plate privrede Kantona, a iznos dječijeg dodatka ne može biti manji od 5% prosječne plate privrede Kantona.

Prema podacima Federalnog ministarstva rada i socijale politike iz 2017. godine, Unsko-sanski kanton je jedan od tri kantona koji ne isplaćuje dodatak za djecu, a ostali kantoni u FBIH to čine. U kantonima koji isplaćuju dječiji dodatak, najniži je u Zeničko-dobojskom kantonu i iznosi 14,60 KM mjesečno, a najviši iznos je u Sarajevskom kantonu sa 63,00 KM. Ovakav različit iznos dječijeg dodatka je još jedan problem kojeg treba riješiti.

– Smatram da bi isplata mjesečnog dječijeg dodatka trebala biti jedna od prioritetnih obaveza Vlade Unsko-sanskog kantona. S obzirom na vjerovatno nizak iznos dodatka i striktne zakonske uslove za ostvarenje ovog prava, podnosim inicijativu Ministarstvu financija i Ministrastvu zdravstva da se odmah pristupi izradi analize financijske mogućnosti isplaćivanja dodatka za djecu iz Budžeta Unsko-sanskog kantona, a ukoliko analiza pokaže da je moguće izdvojiti sredstva za dječiji dodatak, predlažem da se počne sa isplatom istog u što je moguće kraćem roku – istakla je Alibegović.

Ova inicijativa je jedan od načina podržavanja demografske obnove našeg Kantona za koji znamo da već duže vrijeme ima negativan prirodni priraštaj i povećan trend iseljavanja mlađeg, reproduktivno sposobnog stanovništva.